Berekenautokosten.nl | Transparant vergelijk van autokosten

Voorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van de (mobiele) website en applicatie van ‘Wheely Online’. Door gebruik te maken van de (mobiele) website en applicatie (nader aan te duiden met ‘Wheely Online’) verklaart u zich als gebruiker (‘Gebruiker’) akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van deze website

De informatie die Wheely Online verstrekt, mag niet worden opgevat als een aanbod. De informatie is bedoeld als algemene informatie. Wheely Online spant zich in om de informatie en andere gegevens volledig en actueel te laten zijn, maar geeft ten aanzien hiervan geen garantie. Wheely Online maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Wheely Online niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en verstrekte foto’s en u kunt daaraan derhalve geen rechten ontlenen. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Wheely Online staat er niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen dan Nederland. Indien u Wheely Online vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Evenmin kan er gegarandeerd worden dat Wheely Online foutloos of ononderbroken functioneert.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle inhoud op deze (mobiele) website en applicatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de inhoud op deze site geldt dat Wheely Online geen garanties kan geven ten aanzien van de juistheid, actualiteit, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van deze inhoud. Wheely Online aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden inhoud.

Wijzigingen

Wheely Online behoudt zich te allen tijde het recht voor om de informatie (inclusief de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden) te wijzigen zonder hiervan nadere (voor)aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie die via de (mobiele) website en applicatie wordt verstrekt en deze Gebruiksvoorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan in verband met de (mobiele) Wheely Online website en applicatie en de daarop gepubliceerde informatie.